Vitajte na stránkach Športklubu Magnezit Ferona Košice :)

 

Stanovy ŠMFK:

 I. Základné ustanovenia
 1. Športklub Magnezit Ferona Košice (ďalej ŠMFK) je dobrovoľným združením občanov, podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení zákona č. 300/1990Zb., zákona č. 519/1991Zb. a zákona č. 62/1993Zb.
 2. ŠMFK je právnym nástupcom TJ Baník Rudný Projekt Košice, založenej 16.5.1959 a TJ Magnezit Košice.
 3. Hlási sa ku Klubu Slovenských Turistov (ďalej KST).
 4. ŠMFK je organizáciou s právnou subjektivitou.
 5. Sídlo ŠMFK je Londýnska 8, 043 00 Košice.
 6. Politická činnosť v ŠMFK nie je prípustná.
 7. Symboliku ŠMFK tvorí znak a vlajka.
 II. Poslaním ŠMFK je
 1. zastupovať záujmy členov,
 2. podieľať sa na vytváraní podmienok na šport, turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov a verejnosti,
 3. podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých,
 4. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 5. ochrana ľudských práv,
 6. ochrana a tvorba životného prostredia,
 7. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
 8. poskytovanie sociálnej pomoci,
 9. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
 10. vykonávať verejno-prospešnú činnosť, zameranú na šport a turistiku,
 11. organizovať turistické pobyty doma i zahraničí,
 12. vykonávať reklamnú a propagačnú činnosť na zabezpečenie svojho poslania, vrátane získania zdrojov na krytie výdavkov na realizáciu tohto poslania.
 III. Členstvo v ŠMFK
 1. Členstvo v ŠMFK je riadne a čestné.
 2. Riadnymi členmi sú fyzické osoby bez ohľadu na národnosť, rasu, vyznanie, pohlavie a vek. Podmienkou riadneho členstva je zaplatený členský príspevok na príslušný rok.
 3. Čestné členstvo môžu získať fyzické a právnické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj klubu. Udeľuje ho valné zhromaždenie na návrh výboru. Čestní členovia neplatia členské príspevky.
 4. Práva riadnych členov:
  a/ podieľať sa na činnosti ŠMFK a na využívaní výhod, spojených s členstvom,
  b/ voliť a byť volení do orgánov ŠMFK po dovŕšení 18 rokov,
  c/ obracať sa na orgány ŠMFK s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami.
 5. Povinnosti riadnych a čestných členov:
  a/ dodržiavať stanovy ŠMFK, uznesenia orgánov a smernice upravujúce chod činnosti klubu,
  b/ včas platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti ŠMFK s výnimkou čestných členov,
  c/ chrániť dobré meno, záujmy a majetok ŠMFK.
 6. Riadny a čestný člen môže byť zo ŠMFK:
  a/ vyškrtnutý, ak si neplní členské povinnosť,
  b/ vylúčený, ak hrubým spôsobom porušil stanovy alebo záujmy ŠMFK.
 7. Podrobnosti o členstve upravuje smernica.
 IV. Valné zhromaždenie
 1. Najvyšším orgánom ŠMFK je valné zhromaždenie (ďalej VZ).
 2. Valné zhromaždenie:
  a/ schvaľuje stanovy ŠMFK a zmeny v nich,
  b/ schvaľuje zmenu názvu ŠMFK,
  c/ prerokúva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení ŠMFK od predchádzajúceho VZ a správu revíznej komisie,
  d/ schvaľuje rozpočet ŠMFK na kalendárny rok,
  e/ volí na dvojročné volebné obdobie výbor a revíznu komisiu,
  f/ rozhoduje o zániku ŠMFK a vysporiadaní jeho majetku,
  g/ schvaľuje vstup a zlúčenie s iným občianskym združením.
 3. VZ zvoláva výbor minimálne raz za rok písomnou pozvánkou aspoň 10 dní pred jej začatím.
 4. Mimoriadne VZ zvoláva výbor ŠMFK do 30 dní:
  a/ ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru,
  b/ ak o to požiada písomnou formou 25% riadnych členov, starších ako 18rokov,
  c/ ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia revíznej komisie ŠMFK.
 5. VZ sa riadi stanovami ŠMFK a vlastným rokovacím a volebným poriadkom. Je uznášaniaschopná, ak je prítomných počas hlasovania najmenej 30% riadnych členov, starších ako 18 rokov. V opačnom prípade musí výbor zvolať nové VZ do 30 dní, pričom pozvánky rozpošle doporučene. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov, starších ako 18 rokov. Na schválenie zániku ŠMFK, vysporiadanie majetku, zmenu stanov a predaj nehnuteľnosti je potrebná trojpätinová väčšina hlasov riadnych členov, starších ako 18 rokov. V prípade, že predmetom rokovania je zánik ŠMFK, vysporiadanie a predaj jeho nehnuteľného majetku, musia byť pozvánky na členskú schôdzu posielané doporučene.
 6. Zánik ŠMFK oznámi predseda do 15 dní po ukončení likvidácie štátnym orgánom v zmysle platných zákonov a KST.
 V. Výbor ŠMFK
 1. Výbor je výkonným orgánom ŠMFK a zabezpečuje činnosť medzi zasadnutiami VZ. Zvoláva ho a riadi predseda alebo ním poverená osoba. Má najviac 11 členov. Schádza sa podľa potreby. Na rokovanie je prizývaný predseda revíznej komisie.
 2. Výbor na svojom prvom zasadnutí po zvolení VZ, volí predsedu ŠMFK. Predseda je zvolený, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina členov výboru.
 3. Výbor vydáva smernice, slúžiace na chod činnosti ŠMFK.
 4. Výbor je uznášaniaschopný, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov výboru. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
 VI. Revízna komisia ŠMFK
 1. Revízna komisia vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc. Rieši sťažnosti členov.
 2. Revízna komisia má 3 členov. Schádza sa podľa potreby. Revízna komisia na svojom prvom zasadnutí po zvolení VZ volí predsedu revíznej komisie. Predseda je zvolený, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina členov komisie.
 3. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 VII. Hospodárenie a majetok ŠMFK
 1. Zdroje na činnosť ŠMFK tvoria:
  a/ členské príspevky,
  b/ dary, vrátene sponzorských a iných príspevkov, dotácie,
  c/ poukázané podiely zaplatenej dane na osobitné účely od fyzických a právnických osôb,
  d/ výnosy z vlastných podujatí a činností poriadaných pre zabezpečenie poslania ŠMFK,
  e/ výnosy z reklamy a inzercie za účelom propagácie vlastných činností a podujatí, ako aj činnosť iných subjektov, za účelom získania zdrojov pre realizáciu poslania ŠMFK,
  f/ výnosy z obchodných a komerčných činností, slúžiacich na získanie zdrojov pre realizáciu poslania ŠMFK.
 2. Nehnuteľný majetok - dve chaty v lokalite Košické Hámre v katastri Košická Belá s priľahlým pozemkom a podielom na vodárni.
 3. Hnuteľný majetok - turistický materiál, inventár chát, režijný materiál.
 4. Finančný majetok - finančné prostriedky v hotovosti, na účte, pohľadávky.
 5. Podrobnosti o nakladaní s majetkom upravuje smernica.
 VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Za ŠMFK sú oprávnený rokovať a zaväzovať sa predseda klubu alebo výborom splnomocnené osoby.
 2. Zmluvy môže podpisovať predseda klubu alebo výborom splnomocnené osoby.
 3. Finančné operácie musia podpisovať dvaja členovia výboru.
 4. Záväzný výklad stanov ŠMFK vykonáva výbor ŠMFK.
 5. Stanovy Športklubu Magnezit Košice boli schválené valným zhromaždením 4.6.1990 a boli zaregistrované na MV SR 1.8.1990 pod číslom VVS/1-900/90-2170. Zmena stanov a názvu bola schválená valným zhromaždením dňa 23.2.1998. Táto zmena názvu bola vzatá na vedomie na MV SR 22.4.1998 pod číslom VVS/1-900/90-2170 a zmena stanov bola vzatá na vedomie na MV SR 22.4.1998 pod číslom VVS/1-900/90-2170-1.
 6. Táto zmena stanov bola schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 26.1.2005 a nadobúda účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 7. Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Športklub Magnezit Ferona Košice, registrované 22.4.1998 pod číslom spisu VVS/1-900/90-2071-1 v znení neskoršej zmeny.